adnews
04 آبان 1401 - 09:20

تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه نقض آشکار حقوق بشر است

سفیر و نماینده دائم ایران از سکوت شورای امنیت سازمان ملل در قبال تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک، هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌های اساسی در سوریه را نقض آشکار حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد: سکوت شورای امنیت این سازمان باعث تشجیع این رژیم و گسترده‌تر شدن تجاوز آن گردیده است. خبرگزاری مهرقرار دادنغیر نظامیانزیرساخت‌هایآشکار حقوقالمللبشر دوستانهتاکید کرد:سازمانسفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تحولات سوریه سخن می‌گفت، افزود: حضور و تحرک گروه‌های تروریستی در خاک سوریه، حاکمیت ملی این کشور و صلح و امنیت منطقه‌ای را در معرض خطر قرار داده و باید هرچه سریع‌تر پایان یابد. جلسهدر خصوصگروه‌هایو بایدایروانی توجهات را به وضعیت مردم سوریه جلب کرد و گفت: شرایط انسانی در این کشور هنوز سخت است و رنج و سختی زندگی باعث تاثیرات مهم بر روی مردم سوریه شده و ضرورت دارد نیازهای مردم در بسیاری از مناطق مورد توجه قرار گیرد. و رنجو سختیو ضرورتوی تامین کمک‌های انسان دوستانه را ضروری دانست وافزود: تضمین دسترسی بدون مانع، سریع و امن برای کمک به نیازمندان در سراسر سوریه باید در اولویت باشد. انسان دوستانهوافزودو امنسفیر و نماینده دائم کشورمان بر لزوم حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تاکید و اضافه کرد: این مهم می‌تواند با پایان یافتن تهاجم خارجی علیه سوریه و اشغال این کشور تحقق یابد. وی همچنین ضرورت رفع تهدیدات تروریستی و برداشتن تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی علیه مردم سوریه را یادآور شد. تمامیت ارضیو اضافهمهمخارجیدیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان ساخت: ما از همکاری کامل حکومت سوریه با سازمان ملل متحد و سازمان‌های انسان دوستانه، حمایت می‌کنیم و در این چارچوب، ایران تلاش‌های دولت سوریه برای بهبود شرایط انسانی در سوریه را تحسین می‌کند. همچنین تلاش‌های جاری برای اجرای موثر قطعنامه ۲۶۴۲ باید ارتقاء یابد و در انجام پروژه‌های ضروری برای مردم از قبیل برق، آب، بهداشت، سلامت، آموزش و سرپناه تسریع گردد. سازمان‌هایانسان دوستانهو دررا تحسینارتقاء یابدسفیر و نماینده کشورمان تنها راه بهبود شرایط در سوریه را راه حل سیاسی دانست که از طریق پروسه سیاسی به رهبری خود سوری‌ها وبا تسهیل گری سازمان ملل انجام می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از تشکیل جلسه آتی کمیته قانون اساسی حمایت کرده و از تعامل سازنده طرف‌ها با فرستاده ویژه در امور سیاسی برای حل و فصل موثر اختلافات از طریق تشکیل کمیته قانون اساسی حمایت می‌کند. راهراه حلسوری‌هاگریجلسهو فصلاین دیپلمات ارشد کشور افزود: تحرکات آزاد گروه‌های تروریستی و حضور نیروهای خارجی به صورت غیر قانونی در داخل این کشور، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و صلح و امنیت منطقه‌ای را در معرض خطر قرار می‌دهد. همچنین جنگ علیه تروریسم نباید تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه را نقض کند. ایران خواستار پایان حضور غیر قانونی نیروهای خارجی در بخش هائی از خاک سوریه که منجر به فعالیت‌های تروریستی در این بخش‌ها شده، می‌باشد. گروه‌هایتروریستیخارجیبه صورتتمامیت ارضینبایدتمامیت ارضیو حاکمیتخارجیبخش هائیبخش‌هاسفیر و نماینده دائم کشورمان افزود، علیرغم درخواست‌های مکرر از جانب جمهوری عربی سوریه برای محکومیت رژیم صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل، تجاوز بی وقفه رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه ادامه دارد. وی تاکید کرد: سکوت شورای امنیت سازمان ملل باعث تشجیع رژیم صهیونیستی در جهت اجرای تجاوز و جنایت به صورت آشکارتر و گسترده‌تر گردیده، که از جمله این جنایات هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌های اساسی در سوریه می باشدکه نقض اشکار حقوق بین الملل و حقوق انسان دوستانه محسوب می‌شود. درخواست‌هایاز جانبتمامیت ارضیتاکید کرداجرایو جنایتبه صورتقرار دادنغیر نظامیانزیرساخت‌هایمیباشدکهاشکار حقوقالمللانسان دوستانهدیپلمات ارشد کشورمان در پایان از شورای امنیت سازمان ملل خواست، استفاده از استاندارد دوگانه در موضوع سوریه را متوقف و تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم نماید و این رژیم را بخاطر جنایت‌ها و به خطر انداختن صلح و امنیت منطقه مورد مواخذه قرار دهد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 802524